Tag Archives: Tọa đàm

Nhà nước Khởi tạo: Vai trò và hành động của nhà nước trong công cuộc đổi mới sáng tạo quốc gia

Ngày 28/1/2021, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN đã tổ chức Tọa đàm “Nhà nước khởi tạo: Vai trò và hành động của nhà nước trong công cuộc đổi mới sáng tạo quốc gia”.